Упис у прву годину

Особе са инвалидитетом имају право на упис факултета по програму афирмативних мера (1) и полагање пријемног испита у складу са својим потребама и могућностима (2).

1. Поступак и документација за пријаву кандидата са инвалидитетом за упис по програму афирмативних мера:

 Потребно је да кандидати од 10. маја до 01. јуна 2020. године доставе фотокопију неког од следећих докумената:

  • Решење надлежног органа о постојању телесног оштећења; и/или
  • Решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ; или
  • Мишљење Интересорне комисије; или
  • Студенти којима није рађена процена телесног оштећења, који нису корисници туђе неге и помоћи или не поседују мишљење Интересорне комисије, достављају медицинску документацију којом се доказује постојање хендикепа. Уколико је у питању хронично обољење, медицинска документација мора бити издата од надлежне државне здравствене институције и не сме бити старија од 6 месеци. У сврху правилног вођења поступка и одлучивања о захтеву, од кандидата може да буде затражена и додатна медицинска документација;
  • Попуњен и потписан образац који можете преузети лично, у Универзитетском центру за студенте са хендикепом или преко мејла ucsh@rect.bg.ac.rs.

   Потребна документација се доставља на следеће начине:

а) У папирној форми (лично или поштом), потребна документа доставити на адресу:

Универзитетски центар за студенте са хендикепом
Булевар краља Александра 71
11 000 Београд

Радно време Центра је сваког радног дана од 08:30 до 16 часова. Документација се доставља сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова.

ИЛИ

б) У електронској форми – скенирана документа потребно је доставити на мејл ucsh@rect.bg.ac.rs

Додатне информације:

Након периода предвиђеног за предају документације заседа Комисија која прегледа медицинску документацију и на основу ње утврђује основаност захтева да користите право уписа по афирмативној мери. Напомињемо да је медицинска документација само предуслов за конкурисање за упис по Програму афирмативних мера. Одлуку Комисије (решење ректора Универзитета у Београду о утврђеном праву на упис за лица са инвалидитетом) добићете пре рока за предају документације на факултетима и приложити уз обавезну конкурсну документацију на факултету на ком се пријављујете.

Програм афирмативних мера подразумева да факултет или висока школа издвајају одређен број места за студенте са хендикепом (1% од укупног броја места на одређеном факултету). Листа имена на ранг листи програма афирмативних мера је анонимна. Да би кандидат стекао могућност да буде рангиран на овој листи, за већину факултета је неопходно да оствари минимум од 30 бодова (број се односи на збир бодова из средње школе и са пријемног испита). Кандидати се на овој листи рангирају искључиво по броју бодова (не по типу и/или и степену хендикепа). То значи да уколико се на конкурс пријави већи број кандидата са хендикепом, они кандидати који остваре највећи број бодова, уписују се по програму афирмативних мера као буџетски студенти.

Пример: уколико на факултету X постоје издвојена  4 места за упис по програму афирмативне мере, а пријави се 6 кандидата са инвалидитетом, прва 4 кандидата/кандидаткиње који остваре најбољи резултат улазе у прописану квоту и уписују се кроз програм афирмативних мера као буџетски студенти. Пети и шести кандидат враћају се на “регуларну” ранг листу и рангирају се у складу са постигнутим резултатом.

2. Поступак прилагођавања форме полагања пријемног испита

Напомињемо да сви кандидати (са хендикепом и без хендикепа) полажу исти пријемни испит. Кандидати са хендикепом имају право да захтевају  прилагођавање полагања пријемног испита у складу са својим  потребама и могућностима, уколико им је то потребно. То значи да је могуће обезбедити другачије методе полагања, али не и редуковање садржаја тестова или садржински измењена питања.

Молба за прилагођавање пријемног испита се предаје приликом пријаве за полагање пријемног испита на факултету или раније. Тада кандидати на факултету предају:

  • Сведочанства из средње школе и друга документа која факултет назначи у свом Конкурсу
  • Молбу за прилагођавање пријемног испита
  • Решење ректора Универзитета у Београду о утврђеном праву на упис за лица са инвалидитетом

Кандидати који се упишу по програму афирмативних мера остварују право на конкурисање за смештај у студентском дому, а по условима конкурса установе Студентски центар ‘’Београд’’. Такође, упис по програму афирмативних мера омогућава студенту са хендикепом да сваку наредну годину студија упише као буџетски студент са остварених 36 ЕСПБ бодова.

НАПОМЕНА: Комуникацију обављамо директно са (будућим) студентом. Када будете попуњавали образац за пријаву, потребно је навести мејл кандидата.