Афирмативне мере

Узевши у обзир чињеницу да већина особа са хендикепом нема равноправне могућности да се образује, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије неколико година уназад спроводи афирмативне мере уписа кандидата са хендикепом на високошколске установе чији је оснивач Република Србија. Афирмативне мере се планирају и доносе за сваку школску годину, а услови прописани афирмативним мерама важе током целе школске године.

Кандидати који се уписују на основу афирмативне мере стичу право уписа на буџет уколико су се рангирали у оквиру броја утврђеног Одлуком Владе РС и ако су остварили најмање 30 бодова за упис на основне и интегрисане академске студије.

Кандидати приликом подношења пријаве и прописане докуменатације на конкурс за упис студената у прву годину основних и интегрисаних академских студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија, а желе да се упишу у оквиру Програма афирмативне мере уписа кандидата са инвалидитетом су:

 • Кандидати који су корисници колица или се отежано крећу
 • Кандидати са делимичним или потпуним оштећењем вида (слепе и слабовиде особе)
 • Кандидати са делимичним или потпуним оштећењем слуха (глуве и наглуве особе)
 • Кандидати који имају тешкоће у учењу (дислексија, дисграфија, дискалкулија…)
 • Кандидати који имају тешкоће у говору
 • Кандидати са хроничним обољењима (хемофилија, епилепсија, дијабетес тип 1, малигна обољења…)
 • Кандидати са психолошким или менталним тешкоћама

После завршеног полагања пријемних испита/испита за проверу склоности и способности, објављивања коначних ранг листа на високошколским установама, особе са хендикепом рангирају се на посебној ранг листи, са које високошколска установа уписује највише онолико кандидата колико је одобрено Одлуком Владе за ову афирмативну меру.

Кандидати који се на овај начин не упишу, рангирају се са осталим кандидатима за редовна буџетска или самофинансирајућа места.

Кандидати који су уписани по афирмативним мерама стичу додатни низ привилегија за цело студирање.

Од школске 2016/17. године се омогућава примена Програма афирмативних мера и на мастер академским студијама. Особе са хендикепом, које су применом Програма афирамтивних мера уписале и завршиле основне студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета, на мастер академске студије се уписују применом Програма афирмативних мера, уколико се за такав програм изјасне, а до 1% на буџетску квоту. У том случају се аналогно примењује процедура која следи и приликом уписа у прву годину студија.

Праћење

Приликом уписа на више године студија, студенти који су се уписали преко Програма афирмативне акције у статусу студената који се финансирају из буџета не рангирају се са осталим студентима, већ задржавају буџетски статус ако остваре 36 ЕСПБ у складу са Законом о високом образовању.

Факултет је дужан да у свом информационом систему води евиденцију студената који су кроз Програм афирмативне мере уписали прву годину студија и остварили право на финансирање из буџета Републике Србије.

Смернице за прилагођавање пријемног испита особама са инвалидитетом које желе да упишу студије у оквиру Програма афирмативних мера уписа лица са инвалидитетом

Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис студената у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија, кандидат који жели да буде уписан на основу Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом, дужан је да обавести високошколску установу о томе да ли му је потребно прилагођавање за полагање пријемног испита и које врсте прилагођавања су му потребна.

Високошколска установа има обавезу да на основу добијених информација, а у складу са могућностима којима располаже и у мери у којој је то могуће, прилагоди полагање пријемног испита и обезбеди посебне услове, сходно потребама кандидата.

1. Прилагођавање простора и услова полагања пријемног испита односи се на: 

 • Обезбеђивање приступачности простора у којем кандидат полаже пријемни испит;
 • Обезбеђивање посебне просторије за израду пријемног испита, уколико је то кандидату неопходно;
 • Одређивање и обезбеђивање особе која ће асистирати током израде пријемног испита и/или присуство персоналног асистента, уколико је то кандидату неопходно;
 • Обезбеђивање услова за коришћење асистивне технологије (нпр. дигитрон, лупа, прилагођена тастатура, лаптоп и сл.) током пријемног испита, за кандидате који користе асистивне технологије и
 • Обезбеђивање потребног времена за полагање пријемног испита и динамике полагања испита (кандидату може бити продужено време или распоређено на краће интервале за рад, у договору са кандидатом, уколико је то у интересу кандидата).

2. Прилагођавање тестова и другог писаног материјала:

 • За кандидате са сметњама вида – обезбедити тестове на Брајевом писму или са увећаним форматом слова и слика (уколико су у средњој школи осмишљени и коришћени неки други начини испитивања, исти треба да се користe приликом пријемног испита за тог кандидата, нпр. пратилац који ће читати питања или/и уписивати одговоре); 
 • За кандидата са сметњама слуха – уколико је неопходно, обезбедити лице које ће уз употребу знаковног језика помоћи кандидату у разумевању захтева из тестова или додатне инструкције дати кандидату у писаној форми;
 • За кандидате са сметњама у кретању и коришћењу руку – обезбеђују се помоћна средства (асистивне технологије) или лице које ће уместо кандидата уписивати одговоре у тестове и
 • За кандидате са сметњама у читању и писању и разумевању математичких операција – дисграфија, дислексија и дискалкулија – високошколска установа обезбеђује лице које ће кандидату помагати у разумевању текста и захтева, као и у писању, тако што ће уместо кандидата читати задатке или усмено дате одговоре кандидата уписивати у тестове. 

3. Прилагођавање других типова задатака

За израду задатака са практичним делом (нпр. лабораторијска вежба) треба урадити неопходна прилагођавања за кандидата или обезбедити алтернативни начин провере знања.