Упис у прву годину

Особе са инвалидитетом имају право на упис факултета по Програму афирмативних мера (1) и полагање пријемног испита у складу са својим потребама и могућностима (2).

1. Поступак и документација за пријаву кандидата са инвалидитетом за упис по Програму афирмативних мера:

Кандидат који жели да приликом уписа користи Програм афирмативне мере, подноси до 10. јуна текуће календарске године, Универзитету у Београду, преко Универзитетског центра за студенте са хендикепом захтев за утврђивање статуса кандидата и студента са инвалидитетом на прописаном обрасцу. Образац можете преузети лично у Универзитетском центру за студенте са хендикепом или путем мејла на: ucsh@rect.bg.ac.rs

Уз захтев кандидат прилаже фотокопију једног од следећих докумената, као и оригинал на увид:

  • Решење о процени телесног оштећења; и/или
  • Решење о праву на додатак за негу и помоћ другог лица; и/или
  • Мишљење интересорне комисије (Комисије за просцену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету/ученику/odraslom); или
  • Студенти којима није рађена процена телесног оштећења, који нису корисници туђе неге и помоћи или не поседују мишљење интересорне комисије, достављају медицинску документацију којом се доказује постојање инвалидитета. Уколико је у питању хронично обољење, медицинска документација мора бити издата од надлежне здравствене институције и не сме бити старија од 6 месеци од дана подношења захтева. У сврху правилног вођења поступка и одлучивања о захтеву, од кандидата може да буде затражена и додатна медицинска документација.

Документација се доставља сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова.

Додатне информације:

Након периода предвиђеног за предају документације заседа Комисија која прегледа медицинску документацију и на основу документације утврђује основаност захтева за утврђивање статуса кандидата и студента са инвалидитетом по афирмативној мери. Напомињемо да је медицинска документација само предуслов за конкурисање за упис по Програму афирмативних мера. Мишљење Универзитета о статусу кандидата добићете пре рока за предају документације на факултетима и приложити уз обавезну конкурсну документацију на факултету на ком се пријављујете.

Програм афирмативних мера подразумева да факултет или висока школа издвајају одређен број места за студенте са хендикепом (1% од укупног броја места на одређеном факултету). Листа имена на ранг листи програма афирмативних мера је анонимна. Да би кандидат стекао могућност да буде рангиран на овој листи, за већину факултета је неопходно да оствари минимум од 30 бодова. Кандидати се на овој листи рангирају искључиво по броју бодова (не по типу и/или и степену хендикепа). То значи да уколико се на конкурс пријави већи број кандидата са хендикепом, они кандидати који остваре највећи број бодова, уписују се по Програму афирмативних мера као буџетски студенти.

Пример: уколико на факултету X постоје издвојена  4 места за упис по програму афирмативне мере, а пријави се 6 кандидата са инвалидитетом, прва 4 кандидата/кандидаткиње који остваре најбољи резултат улазе у прописану квоту и уписују се кроз програм афирмативних мера као буџетски студенти. Пети и шести кандидат враћају се на “регуларну” ранг листу и рангирају се у складу са постигнутим резултатом.

2. Поступак прилагођавања форме полагања пријемног испита

Напомињемо да сви кандидати (са инвалидитетом и без инвалидитета) полажу исти пријемни испит. Кандидати са инвалидитетом имају право да захтевају  прилагођавање полагања пријемног испита у складу са својим  потребама и могућностима, уколико им је то потребно. То значи да је могуће обезбедити другачије методе полагања, али не и редуковање садржаја тестова или садржински измењена питања.

Молба за прилагођавање пријемног испита се предаје приликом пријаве за полагање пријемног испита на факултету или раније.

Кандидати који се упишу по Програму афирмативних мера остварују право на конкурисање за смештај у студентском дому, а по условима конкурса установе Студентски центар ‘’Београд’’. Такође, упис по Програму афирмативних мера омогућава студенту са инвалидитетом да сваку наредну годину студија упише као буџетски студент са остварених 36 ЕСПБ бодова.

НАПОМЕНА: Комуникацију обављамо директно са (будућим) студентом. Када будете попуњавали образац за пријаву, потребно је навести телефон и мејл кандидата.