Упис у наредну годину

Према члану 103. Закона о високом образовању, сви студенти са инвалидитетом и студенти који су уписани по Програму афирмативних мера могу да упишу наредну годину као буџетски студенти уколико остваре 36 ЕСПБ бодова.

Уколико сте уписани путем афирмативних мера и прошли Комисију, не треба да достављате никакву документацију којом се доказује постојање инвалидитета. Довољно је да имате 36 ЕСПБ бодова и да се упишете као буџетски студент.

Уколико нисте уписани путем афирмативних мера, потребно је да нам уз захтев на прописаном обрасцу доставите медицинску документацију којом се доказује постојање инвалидитета коју прегледа Комисија и на основу документације утврђује основаност захтева за утврђивање статуса студента са инвалидитетом.

Можете да доставите један од следећих докумената, као и оригинал на увид:    

  • решење о процени телесног оштећења; и/или
  • решење о праву на додатак за помоћ и негу другог лица; или
  • Студенти којима није рађена процена телесног оштећења, који нису корисници туђе неге и помоћи или не поседују мишљење интересорне комисије, достављају медицинску документацију којом се доказује постојање инвалидитета. Медицинска документација мора бити издата од надлежне здравствене институције и не сме бити старија од 6 месеци. Пожељно је да нам поред новије документације доставите и старију документацију. У сврху правилног вођења поступка и одлучивања о захтеву, од кандидата може да буде затражена и додатна медицинска документација.

Попуњен образац и медицинску документацију из које се јасно види постојање инвалидитета можете доставити тако што ћете је донети у просторије Центра (најпре је потребно путем мејла заказати састанак) Образац можете преузети лично, у Универзитетском центру за студентe са хендикепом или путем мејла на: ucsh@rect.bg.ac.rs.

Захтев се може поднети у току целе календарске године.